รายงานตัว90วัน ออนไลน์

รายงานตัว90ออนไลน์

รายงานตัว90วัน ออนไลน์ 2565

รายงานตัว90 ผ่านระบบออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน ออนไลน์ !!! สามารถรายงานตัวได้ผ่านทางเวปไซต์ ตั้งแต่วันที่ 3 ..2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลง 90วัน online

  1. ลงทะเบียน ผ่าน computer : ต่างชาติต้องมีอีเมลเพื่อลงทะเบียนกับระบบ โดยให้เข้าผ่าน เว็ปไซต์ตรวจคนเข้าเมือง”  https://www.immigration.go.th เลือก Online serviceเลือกเมนู 90 days report online กรอกข้อมูลตามระบบ 
  2. ระบบตรวจสอบข้อมูล และส่ง password (ที่เข้าใช้งานจริง) กลับไปทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียน
  3. Login with Email/password ผ่าน 90 days Online : https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login

หลังจากลงทะเบียนผ่าน ระบบออนไลน์ 

  1. Password เข้าระบบจะได้รับผ่านทางอีเมลหลังจากลงทะเบียนแล้ว
  2. ต่างชาติสามารถรายงานตัวออนไลน์ ได้ก่อน 15 วัน (จากวันนัดเดิม

หมายเหตุ 

คนต่างด้าวจะไม่สามารถแจ้งรายงานตัว 90 วันผ่านระบบออนไลน์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีเป็นการรายงานตัว 90 วัน ครั้งแรก
  2. กรณีมีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่

โดยต้องมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย ทั้งนี้คนต่างด้าวจะแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนก็ได้ หลังจากนั้นจะสามารถยื่นรายงานตัว 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดนัดรายงานตัวครั้งต่อไป

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222