เอกสาร CI พม่า คือ อะไร

CI คืออะไร

เอกสาร CI คือ

 

เอกสาร CI คือ เอกสารรับรองบุคคล ย่อมาจาก Certificate of Identity บางท่านเรียกว่า passport CI หรือ พาสปอร์ตสีเขียว(พม่า) เอกสารนี้เป็นเอกสารแสดงตัวของคนต่างด้าว ซึ่งได้รับการรับรองจากประเทศต้นทางตามสัญชาติของต่างด้าวผู้นั้น ตัวอย่างในบทความนี้ผมนําเอาเอกสาร CI สัญชาติเมียนมา ยกมาเป็นตัวอย่าง  เอกสาร CI เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงแรงงานกับรัฐบาลพม่า ที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่หลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย ซึ่งในช่วงของโควิท 19 มีการลักลอบเข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยจึงมีการให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าว ยกตัวอย่างเช่นมติล่าสุด มติ 28 กันยายน 2564  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การทำเอกสาร CI คือการพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางและจัดทำเอกสารรับรองบุคคลให้ถูกต้อง ซึ่งหลังจากทำเอกสาร CI เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ

 1. คนต่างด้าวนำเอกสารนี้ไปทำ”วีซ่าทำงาน”ที่ ตรวจคนเข้าเมือง(immigration) เพื่อขออนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 2. คนต่างด้าวนำเอกสารนี้ไปยื่นขอ”ใบอนุญาตทำงาน” กับหน่วยงานของกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา ๙ ของ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

***ซึ่งถ้าแรงงางานต่างด้าวที่มีแต่เอกสารCI แต่ไม่ได้ทำวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทํางาน จะถือว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ให้รีบดำเนินการใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานโดยเร็วที่สุด  ประโยชน์ของ CI เป็นเอกสารแสดงตัวตน

 1. ใช้เดินทางเข้าออกประเทศไทยและพม่าเปรียบเสมือนพาสปอร์ตแต่ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้
 2. ใช้ร่วมกับเอกสารใบอนุญาตทำงานเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
 3.  ยื่นขอประกันสังคม

พาสปอร์ต CI

วิธีการดู พาสปอร์ CI

 1. ประเภท พาสปอร์ต
 2. รหัส ประเทศ
 3. รหัส พาสปอร์ต
 4. ชื่อ
 5. สัญชาติ
 6. วันเดือนปีเกิด
 7. สถาณที่เกิด
 8. เพศ
 9. สถานที่ออกพาสปอร์ต
 10. วันเริ่ม
 11. วันหมดอายุ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222