เงื่อนไขการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

conditon mou

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไม่ใช่ใครก็นำเข้าได้เนื่องจากทางสถานทูตพม่ามีเงื่อนไขและคุณสมบัติของนายจ้างในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติพม่า ดังนี้

 1. ไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดานำเข้าแรงงานต่างด้าว
 2. ไม่อนุญาตให้คนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้รับใช้ในบ้าน
 3. ในการนำเข้าคนงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์เพศหญิงต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 คน/ครั้ง
 4. การยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวแต่ละครั้งสามารถระบุจำนวนไม่เกิน 200 คน /ครั้ง
 5. นายจ้างต้องทำหนังสือรับรองใน 3 กรณี คือ
  1. กรณีนายจ้างนำคนต่างด้าวไปทำงานในท้องที่จังหวัดภาคใต้
  2. กรณีนายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวเกิน 200 คน
  3. กรณีนายจ้างในกิจการรับจ้างทำของรับจ้างทั่วไป

Conditions for importing Burmese workers

เงื่อนไขตามข้อที่ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ทางการเมียนมาร์จะผ่อนปรนกรณีเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยแล้วแต่กรณี 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222