กรมการจัดหางาน ประชุม นําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

นําเข้าแรงงานต่างด้าว mou
กรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงขั้นตอนการ นำแรงงานต่างด้าว mou เข้ามาทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง ขั้นตอนการ นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมี ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุม
การประชุมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบขั้นตอนการนำเข้าฯ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (Demand) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 การประกันสุขภาพการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การอบรม และรับใบอนุญาตทำงาน
 
 
 

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

อธิบดีกรมการจัดหางาน
สํานักบริหาร แรงงานต่างด้าว
นําเข้าคนงานต่างด้าว
vidoe conference mou