ค่าปรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ต่างด้าวผิดกฎหมาย

หยุดนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย ในช่วงของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมามีการเปิดขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 อีก 1 ครั้งคือมติวันที่ 28 กันยายน 2564  เพื่อแก้ไขแรงงานผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามยังมีแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องตามชายแดนเพราะปัญหาการขาดแรงงานต่างด้าวในธุรกิจมีมากทําให้นายจ้างต้องให้คนงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากขึ้น เรามาดูค่าปรับที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายว่ามีอะไรบ้าง

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ค่าปรับแรงานต่างด้าวผิดกฎหมาย-นายจ้าง
ค่าปรับนายจ้าง

นายจ้าง

“รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน

หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ค่าปรับแรงานต่างด้าวผิดกฎหมาย-ต่างด้าว
ค่าปรับลูกจ้าง

คนต่างด้าว

“ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”

คนต่างด้าว ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท

และเมื่อชำระค่าปรับแล้วคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 5 ปี นับแต่วันที่รับโทษ