10 สิ่งนายจ้างควรรู้ก่อน จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องทำอย่างไร 2565

จ้างแรงงานต่างด้าว
เลือกหัวข้อ

ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้างควรรู้10สิ่งนี้เพื่อที่จะ จ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย และไม่ให้เสียผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง 

 1. ก่อนจ้างต่างด้าว นายจ้างต้องตรวจสอบเอกสาร 4 อย่างนี้

 • พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ
 • วีซ่าต้องไม่ขาด
 • ใบอุณญาติทำงาน ต้องมีอายุอยู่
 • ใบแจ้งออกที่ยังมีอายุอยู่
 • หมายเหตุการแจ้งออก (ลดพนักงาน)
 • ตรวจสอบว่านายจ้างอยู่จังหวัดเดียวกันกับนายจ้างใหม่หรือไม่ (ยังไม่สามารถแจ้งเข้าต่างด้าว ข้ามจังหวัด)
 1. การจ้างแรงงานต่างด้าว ค่าแรง และ สวัสดิการต้อง ไม่น้องกว่ากฎหมายกำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 2. นายจ้างไม่สามารถยึดเอกสารลูกจ้าง มีความผิดดังต่อไปนี้

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับ 10,000 – 100,000
 • หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีแรงงานต่างด้าว ยินยอม สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าพนักงานต้องเอกสารเมื่อไร นายจ้างต้องคือเอกสารสำคัญ คือให้กับลูกจ้างทันที  ความผิดตามมาตรา 10 ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541

ข่าวที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงานห้ามนายจ้างยึดพาสปอร์ต ลูกจ้างต่างด้าว

 1. จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีใบอนุญาตได้รับโทษอะไรบ้าง

นายจ้าง มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน หากทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ลูกจ้าง โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน และจะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้แล้ว ‘พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าว’ โทษหนักเอาผิด’นายจ้าง’ ปรับสูงสุด 8 แสน

 1. แรงงานต่างด้าวต้องรายงานตัวทุก 90 วัน

แรงงานต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วันนับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

 1. ต่อใบอนุญาต ทำงานต้อง ตรวจสุขภาพ 6โรค ดังต่อไปนี้

 • โรคเรื้อน
 • วัณโรคในระยะอันตราย
 • เท้าช้าง
 • พิษสุราเรื้อรัง
 • ซิฟิลิสในระยะที่ 3
 • ติดยาเสพติด

(หมายเหตุ ต้องซื้อประกันโควิด 4เดือน)

 1. ห้ามนายจ้าง/สถานประกอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 “ทุกกรณี”

 1. จ้างลูกจ้าง มติ 29 ธค 2563 ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

 • เอกสาร ตรวจอัตลักษณ์บุคคล
 • เอกสาร บต48
 • เอกสาร บต39
 • บัตรชมพู
 1. นายจ้างที่ยื่น มติ 28 กย 2564 แล้ว ต้องทำ4สิ่งนี้หลังขึ้นทะเบียน

 • ตรวจสุขภาพต่างด้าวก่อนวันที่ 31-3-2565
 • ตรวจอัตลักษณ์บุคคล ก่อนวันที่ 31-3-2565
 • จัดทำพาสปอร์ต และ ตีวีซ่า ก่อน วันที่ 1-8-2565
 • ถ่ายบัตรชมพู ก่อนวันที่ 13-2-66
 1. นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ประเทศต้นทาง สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แล้ว เริ่ม วันที่ 1 ธค 2564 โดยต่างด้าวต้องทำ 4 ข้อนี้

 • กักตัว 7วัน (ต้องฉีดวัดซีน แล้ว 2เข็ม)
 • ตรวจโควิด-19 (2ครั้ง)
 • ซื้อประกันสุขภาพโควิด 4 เดือน
 • หลังเข้ามาทำงานในประเทศไทย แล้วต้องยื่นขึ้นทะเบียนประกันสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222