มติ 28 กย 2564 ตรวจอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าว กรุงเทพ

ศูนย์เก็บอัตลักษณ์ กทม

ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนมติครมวันที่ 28 กันยายน 2564 จะต้องไปตรวจอัตลักษณ์ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565

กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ ณ ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.

ศูยน์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล กทม มติ 28กย2564

เอกสารที่ใช้ในการเก็บอัตษณ์บุคคล

เอกสารที่ใช้ในการเก็บอัตษณ์บุคคล

เอกสารจัดเก็บอัตษณ์บุคคล

ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา และประทับอนุญาต 

(แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64)

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรับแบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา
 2. กรอกคำร้องให้ถูกต้องและเตรียมเอกสารยื่นดังนี้
 • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
 • แทนคนต่างด้าว (บต. 50)
 • ใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
 • คำร้องขอรับตรวจลงตรา
 • ติดรูปถ่าย (4×6 ชม.)
 • สำเนาบัตรขาเข้าและออก (ตม. 6)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 2,000 บาท/คน

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่า และลงลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง

    4.รับหนังสือเดินทางคืน

ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา และประทับอนุญาต 

5 คุณสมบัติ ในการของลงตราวีซ่า

 1. มีหนังสือเดินทาง
 2. ที่ยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา
 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 4. รหัส “L-A”
 5. ผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์แล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณาการขออยู่ต่อ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222