มติ 28 กย 2564 ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล กาญจนบุรี

ตรวจอัตลักษณ์ กาญจนบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์
เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้- วันที่ 31 มี.ค.65 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอให้ท่านทำการจองคิวนัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-564279 ต่อ 104

เอกสารประกอบการเก็บอัตลักณ์บุคคล กาญจนบุรี

เอกสารที่ต้องนำมาในวันจัดเก็บอัตลักษณ์
1. บต.50 ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 (ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
2. ใบเสร็จรับเงิน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ

“กรุณามาในวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น”