ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสาร ประกอบการเก็บอัตลักษณ์ ปราจีนบุรี
เก็บอัตลักษณ์ ปราจีนบุรี
***ประชาสัมพันธ์***
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์
และศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักร
-สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64
**ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565**
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสาร ประกอบการเก็บอัตลักษณ์ ปราจีนบุรี

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222