ตรวจอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าว มติครม 28กย2564 เริ่ม 1ธค2564-31มีนา2565

ตรวจอัตลักษณ์บุคคล

เปิดจองคิว ตรวจอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าว สําหรับมติครมวันที่ 28กย2564 เริ่ม 1ธค2564-31มีนา2565 รายละเอียดการจองคิวแต่ละจังหวัดสามารถดูใต้โพสต์นี้

เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว คืออะไร

การเก็บอัตลักษณ์ของคนงานต่างด้าว (biometrics) คือการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminals Database Operating System) ของคนงานต่างด้าวหากปรากฏข้อมูลการทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายทันที หากไม่พบข้อมูลจะดำเนินจัดเก็บข้อมูลลงในระบบและสามารถทำงานในไทยต่อไป 

ขั้นตอนการจัดเก็บอัตลักษณ์

 1. ถ่ายรูปหน้าตรง
 2. เก็บลายนิ้วมือ ทั้งหมด 10 นิ้ว (Automated Fingerprint Identification System ) AFIS
 3. ระบบจะตรวจจับว่าคนงานต่างด้าวนั้นมีข้อมูลอาชญากร หากพบข้อมูลจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 4. เจ้าหน้าที่ประทับตรายืนยันการเก็บอัตลักษณ์

เอกสารประกอบการพิจารณาการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เอกสารประกอบการพิจารณาการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

 1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงาน
 3. แทนคนต่างด้าว (บต. 50)
 4. ใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจัดเก็บอัตลักษณ์
 5. คำร้องขอรับตรวจลงตรา
 6. ติดรูปถ่าย (4×6 ชม.)
 7. สำเนาบัตรขาเข้าและออก (ตม. 6)
 8. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 2,000 บาท/คน

 

จองคิวตรวจอัตลักษณ์มติ28 กย 2564 ตามจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222