ตรวจโรคต้องห้าม ต่างด้าว MOU 2565

ตรวจโรคต้องห้าม นําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 2565

การนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 2565 ต้อง ตรวจโรคต้องห้าม ต่างด้าว ต้องโควิด-19 2ครั้ง ก่อนเข้ามาทํางานในประเทศไทย และอีก 6โรคต้องห้ามดั้งต่อไปนี้

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว MOU

  • โรคเรื้อน
  • วัณโรค ระยะอันตราย
  • โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • โรคติดยาเสพติด
  • โรคเท้าช้าง
  • โรคโควิด-19 (2 ครั้ง)

การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง*

(หมายเหตุ ก่อนนําเข้าแรงงานต่างด้าว ต้องกักตัว 7-14 วันก่อนเข้ามาทํางานในประเทศไทย)

ตรวจโรคก่อนเข้ามาทํางาน ก่อนสถานการณ์ โควิด-19 การตรวจโรคต้องมีการระวัง การติดเชื้อโควิด และ ต้องมีการ social distancing

block id=”%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1″]

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222