MOU คืออะไร และการนําเข้าแรงงานช่วงโควิด ต้องทําอะไรบ้าง 

mou คือ

Mou หรือ Menorandum Of Understanding เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศต้นทางประกอบด้วย พม่า,กัมพูชา,ลาว และเวียดนาม เพื่อนำเข้าแรงงาน มาทำงานในประเทศไทย โดยแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มาทํางาน ต้องผ่านขบวนการนำเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตนําเข้า ต้องดำเนินการยื่นขอคำร้องกับกรมการจัดหางานเพื่อ นำเข้าแรงงานตามจํานวนคน ที่นายจ้างร้องขอ

และ ค่าแรงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งแรงงานจะอยู่ในไทยได้ 2 ปี และสามารถต่ออีก 2 ปี เมื่อครบกำหนด4ปี จะดำเนินการนำเข้าแรงงานMOUใหม่อีกครั้ง  

แรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานจะมีเอกสารดังต่อไปนี้

  1. พาสปอร์ต
  2. วีซ่า 2ปี
  3. ใบอนุญาตทำงาน 2ปี

หลังจากผลกระทบ จาก โควิด-19 ทําให้ไทยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน ทําให้ทางรัฐบาลเร่งนำเข้า MOU อีกครั้ง เริ่ม 1 ธันวาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาลักลอบเข้ามาทำงานในไทยและการขาดแคลนแรงงาน โดยแรงงานที่  นำเข้า MOU ในช่วงสถานการณ์โควิดแรงงานต่างด้าวจะต้องมีการ กักตัวอย่างน้อย 7ถึง14 วันขึ้นอยู่กับ จำนวน วัคซีนที่ แรงงานต่างด้าว ได้ฉีดวัคซีน และ แรงงานต้องได้รับ การตรวจ PCR อย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนเข้ามา ทำงานในไทย ซึ่งขาดการว่าจะนำเข้ารายงานต่างด้าวเป็นจำนวน 400,000 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222