นำเข้าคนต่างด้าว MOU

บริการนําเข้าคนต่างด้าว MOU

บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย จุลลกะ มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 8 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลขที่ใบอนุญาต (นจ 0058/2560) ทางบริษัทยินดีให้คําปรึกษาเรื่องการ นําเข้าคนต่างด้าว MOU เข้ามาทํางานในประเทศไทย และให้คําแนะนำด้าน เอกสารแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

เลือกหัวข้อ

 1. ขั้นตอนการ นำเข้าคนต่างด้าว
 2. เตรียมเอกสารเพื่อนําเข้า
 3. ค่าใช้จ่าย
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างหลังจากนำคนต่างด้าวเข้ามาในไทย
 5. เปิดด่าน5จุด กักตัวต่างด้าวก่อนเข้ามาทํางาน
 6. ติดต่อ

ผลงานของเรา นําเข้าแรงงาน พม่า

นําเข้าคนต่างด้าว
pick up worker
รับพม่า
นําเขาต่างด้าวพม่า
รับต่างด้าว50คนมาทําที่ชลุบรี
สรรหา พนักงาน

สรุป 7 ขั้นตอนการ นำเข้าแรงงานต่างด้าว ปี 2565

 1. ยื่นคำร้องขอ นำเข้าแรงงานต่างด้าว ที่จัดหางานตามความต้องการของนายจ้าง
 2. รับสมัครคนงานต่างด้าวที่ประเทศต้นทาง และออกเอกสาร บัญชีรายชื่อ (namelist)
 3. ชำระค่าใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่จัดหางาน
 4. นำเอกสารบัญชีรายชื่อติดต่อสถานทูตประเทศต้นทาง
 5. ลงดวงตราวีซ่าให้ทำงานอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราว 2 ปี
 6. กักตัวคนงานต่างด้าวและตรวจหาเชื้อโควิด-19
 7. อบรมแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ Video Conference

เลือกหัวข้อ

7ขั้นตอนการ นําเข้าคนต่างด้าว MOU
7ขั้นตอนการนําเข้าแรงงานต่างด้าว

เตรียมเอกสาร นําเข้าคนต่างด้าว MOU

 1. สำเนาบัตรประชาชน กรณีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติ พาสปอร์ตวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน สัญญาเช่า
 3. หนังสือรับรองบริษัท กรณีเป็นนิติบุคคล 
 4. กรณีเป็นธุรกิจก่อสร้าง, กรณีเป็นธุรกิจเกี่ยวกับงาน service เช่น บริษัทแม่บ้านบริษัททำความสะอาด(สัญญาจ้างงาน)
 5. แผนที่บริษั
 6. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
 7. ค่าแรงและสวัสดิการที่นายจ้างให้กับคนต่างด้าว 
 8. ระบุจำนวนพนักงานหญิงชายกี่คน อายุที่ท่านต้องการ 

หมายเหตุ เอกสารนายจ้างสำเนา 5 ชุด

tel : 0651619195 คุณทวี

เลือกหัวข้อ

เอกสารยื่นของ นําคนต่างด้าว MOU
เอกสารนําเข้าMOU


สรุปค่าใช่จ่ายในการ นําเข้าคนต่างด้าว

 1. ค่าตรวจโควิท2ครั้ง 2,600บาท
 2. ค่าวีซ่า 2ปี 2,000 บาท
 3. ใบอนุญาตทํางาน 2ปี 1,900บาท
 4. ตรวจสุขภาพ 6 โรค 500 บาท
 5. ค่าประกันโควิด-19 990 บาท
 6. กรณีต่างด้าว ฉีดวัดซีน มา1เข็ม ให้ฉีดเพิ่ม อีก1เข็ม 50บาท
 7. สถานที่กักตัว (วันละ 500-1000) กักตัว 7(3,500/7,000บาท). กรณีกักตัว14วัน (7,000/14,000 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายในการยื่นขอแรงงานต่างด้าว 1 คน 11,490 ถึง 22,040 บาท

โดยมีการเปิดด่าน 5 จุด – กักตัวชายแดน

 • ชายแดนเมียนมา 2 จุด คือ จ.ระนอง และ อ.แม่สอด จ.ตาก
 • ชายแดนกัมพูชา 1 จุด คือ จ.สระแก้ว
 • ชายแดน สปป.ลาว 2 จุด คือ จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร

ถ้าสถานที่กักตัวไม่พอ ก็จะเปิดเพิ่มเพื่อรองรับแรงงาน

สรุปค่าใช้จ่าย นําเข้าคนต่างด้าว

เลือกหัวข้อ

tel : 0651619195 คุณทวี

หน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างหลังจากนำคนต่างด้าวเข้ามาในไทย

1 นายจ้างเตรียมที่อยู่ให้กับลูกจ้าง

2 นายจ้างเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ อาหารที่นอนและอื่นๆที่สำคัญ

3 แจ้งเข้าที่พักภายใน 15 วัน

4ยื่นประกันสังคม

5รายงานตัวทุก 90 วัน

6แจ้งออกในกรณีลูกจ้างออกจากงานภายใน 15 วัน 

หน้าที่และความรับผิดชอบนายจ้าง

เลือกหัวข้อ

tel : 0651619195 คุณทวี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222