นําเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า

หาคนต่างด้าว

บริษัทจุลลกะให้บริการ นําเข้าแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมายต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเราช่วยคุณได้ด้วยการนําเข้าแบบMOU ลดปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมาย

เราตอบโจทย์ความมั่นใจในการ หาคนงานต่างด้าว ให้กับนายจ้างบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหาคนต่างด้าวเข้าทํางานตามโรงงานและก่อสร้าง

เลขที่ใบอนุญาตนําเข้า(นจ. 0058/2560)

การทำ mou
เซ็นสัญญา นําเข้าคนงานต่างด้าว
บริษัท นําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ จํากัด
รับคนงานต่างด้าว เพื่อมาทํางานในไทย
บริษัท นําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ จุลลกะ จํากัด
ใบอนุญาตนําเข้าคนงานต่าง (นจ.0058/2560)

ผลงานของเรา นําเข้าแรงงาน พม่า

นําเข้าคนต่างด้าว
pick up worker
รับพม่า
นําเขาต่างด้าวพม่า
รับต่างด้าว50คนมาทําที่ชลุบรี
สรรหา พนักงาน

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. กรณีร้านค้าสํญญาเช่า
 8. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการนําเข้า กรณีให้บริษัท เป็นผู้สรรหาให้

 1. ค่าตรวจโควิท2ครั้ง 2,600บาท
 2. ค่าประกันโควิด-19 990 บาท
 3. กรณีต่างด้าว ฉีดวัดซีน มา1เข็ม ให้ฉีดเพิ่ม อีก1เข็ม 50บาท
 4. สถานที่กักตัว (วันละ 500-1000) กักตัว 7(3,500/7,000บาท). กรณีกักตัว14วัน (7,000/14,000 บาท)
 5. ค่าบริการ 2,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการยื่นขอแรงงานต่างด้าว 1 คน 9,140 บาท

ค่าใช้จ่ายกรณีเป็นพนักงานเก่าของนายจ้างและมีความต้องการให้บริษัทนําเข้าแรงงานให้

 1. ค่าตรวจโควิท2ครั้ง 2,600บาท
 2. ค่าวีซ่า 2ปี 2,000 บาท
 3. ใบอนุญาตทํางาน 2ปี 1,900บาท
 4. ตรวจสุขภาพ 6 โรค 500 บาท
 5. ค่าประกันโควิด-19 990 บาท
 6. กรณีต่างด้าว ฉีดวัดซีน มา1เข็ม ให้ฉีดเพิ่ม อีก1เข็ม 50บาท
 7. สถานที่กักตัว (วันละ 500-1000) กักตัว 7(3,500/7,000บาท). กรณีกักตัว14วัน (7,000/14,000 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายในการยื่นขอแรงงานต่างด้าว 1 คน 11,490 ถึง 22,040 บาท 

tel : 0651619195 คุณทวี

หาแรงงานต่างด้าว MOU
7 ขั้นตอนนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

 

โดยมีขั้นตอนการ นำเข้าคนต่างด้าวง่ายๆ 7 ขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นแบบคำร้อง

นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้ นำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศยื่นแบบคำร้อง ณ กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1-10 ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน (เปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ที่วางไว้ว่า ต้องแจ้งความประสงค์กรมการจัดหางานโดยตรง ไม่ให้ผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1-10)

ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งบอร์ดที่ส่วนกลางพิจารณานายจ้างที่มีความพร้อม เช่น พร้อมรับภาระค่าใช้จ่าย ค่ากักตัวแรงงานต่างด้าวที่นำเข้า มีความพร้อมในการจ้างงานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย เป็นต้น

โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกักตัวคนต่างด้าว ได้แก่

 • ค่าสถานที่กักตัว
 • ค่าตรวจโรคโควิด-19
 • ค่าบริการทางการแพทย์
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือจัดให้มีกรมธรรม์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลซึ่งคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นขณะกักตัว รวมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือโรคอื่นระหว่างกักตัว

พร้อมแสดงหลักฐานการจอง การชำระค่าใช้จ่ายสถานที่กักตัว ซึ่งทางราชการกำหนดหรือสถานที่กักตัวเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการในประเทศ และนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ ต้องมียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัวโดยไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น รวมถึงห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักตัว ฝ่ายเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร ออกใบรับ และจัดทำหนังสือส่งคำร้องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศต้นทางของคนต่างด้าว

2. ประเทศต้นทางหาแรงงาน

ประเทศต้นเปิดรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา จัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าวส่งให้นายจ้างไทย

สัมภาษณ์ ออนไลน์ เพื่อ นําเข้าแรงงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศ

Atmophare during interview
interview workers
myanmar workers
myanmar workers interview

3. นายจ้างยื่นขอทำงานแทนแรงงานต่างด้าว

นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (name list) ที่ผ่านการรับรองจากประเทศต้นทางของคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

รวมถึงแสดงเอกสารหรือหลักฐานการได้รับวัคซีนของคนต่างด้าวครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ซึ่งต้องเป็นวัคซีนที่รับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (ถ้ามี)

ให้นายจ้างจัดซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 และจัดให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ต้องเข้าประกันสังคมเข้าระบบประกันสังคม กรมการจัดหางานตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเก็บเงินค่ายื่นคำขอค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาท และค่าหลักประกัน (กรณีนายจ้างนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานเอง) 1,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน และออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง

4. ทำหนังสือถึงสถานทูตแต่ละประเทศ

กรมการจัดหางานจัดทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง (กัมพูชา และลาว) และถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซ่า (non – immigrant L-A) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้ โดยนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ รับหนังสือจากกรมการจัดหางานและจัดส่งให้คนต่างด้าว พร้อมแจ้งกำหนดวันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามวันที่ได้รับคิวเข้ารับการกักกันตัว

5. ลงตราอนุญาตให้อยู่ไทยชั่วคราว

เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานที่ได้รับจากนายจ้าง และแสดงใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ตรวจโดยวิธี RT-PCR มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางเข้ามา และใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการทำงาน (non – immigrant L-A) เป็นระยะเวลา 2 ปี

จากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัว โดยยานพาหนะที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานแจ้งไว้เท่านั้น โดยต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด ห้ามแวะสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักตัว และยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาเดินทาง

6. กักตัว-ตรวจหาเชื้อ

กักตัว

คนต่างด้าวต้องเข้ารับการกักตัว และมีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ดังนี้

 • กรณีคนต่างด้าวฉีดวัคนมาจากประเทศต้นทางครบแล้ว (กลุ่มสีเขียว) ต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง
 • กรณีคนต่างด้าวได้รับการฉีดวัคซีนแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ (กลุ่มสีเหลือง) และคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน (กลุ่มสีแดง) ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะจัดเตรียมการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว โดยนายจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และจะดำเนินการฉีดให้แรงงานในวันสุดท้ายของการกักตัว แต่หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ให้แรงงานเข้ารับการรักษา โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นส่วนที่นายจ้าง หรือกรมธรรม์ที่นายจ้างทำให้แรงงานต่างด้าวเป็นผู้ฝ่ายผิดชอบ

เมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบตามกำหนดและตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 หรือได้รับการรักษาหายแล้ว คนต่างด้าวดำเนินการตรวจโรค 6 โรค (500 บาทต่อคน) และนายจ้างผู้รับอนุญาตฯ จึงรับคนต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ

7. อบรมผ่านระบบวิดีโอ

แรงงานต่างด้าวจะได้รับการอบรมผ่านระบบ video conference ณ สถานประกอบการ และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับการอบรม โดยการอนุญาตให้ทำงานจะเริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

tel : 0651619195 คุณทวี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยเปิดด่าน แม่สอดรับแรงงานเมียนมากลุ่มแรก เข้ามาทำงานตาม MOU

กระทรวงแรงงาน พร้อมให้แรงงานข้ามชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว ลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง

อ่านต่อ

ก.แรงงาน เปิดนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานได้ชะลอการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามMOUตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

อ่านต่อ

แก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว 2 มิติ MOU นำเข้าเพิ่ม-ผ่อนผันอยู่ต่อ

กรมการจัดหางานยันไทยมีความพร้อมแก้แรงงานต่างด้าวขาดแคลน ส่งดีมานด์นำเข้าตาม MOU แล้วเกือบ 1.5 แสนคน และผ่อนผันให้แรงงานเดิมอยู่ต่อ

อ่านต่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222