เปิดแล้วนำเข้าแรงงานต่างด้าวMOU

นำเข้าแรงงาน

เปิดแล้วนำเข้าแรงงานต่างด้าวMOU

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานแถลงแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีแนวทางนำเข้าแรงงานประมาณ 4 แสนคน ค่าใช้จ่ายการนำเข้าแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ไม่เกิน 26,000 บาท  รวมค่าตรวจ covid และกักตัวแรงงานต่างด้าวแบ่งเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มเขียว,เหลือง,แดง 

กลุ่มที่ 1 สีเขียวฉีดวัคซีน 2 เข็มให้ตรวจ pcr ก่อนเข้าประเทศและกักตัว 7 วันหลังจากนั้นตรวจ pcr อีก 1 ครั้งหากไม่พบเป็นโควิด พร้อมจัดส่งแรงงานต่างด้าวนำเข้า MOU ถึงสถานที่ประกอบการนายจ้าง

กลุ่มสีเหลืองกักตัว 14 วันตรวจ pcr 2 ครั้ง ครั้งละพันกว่าบาท นายจ้างต้องจ่ายพร้อมกันนี้ได้เตรียมวัคซีน 4-5 แสนโดส  เพื่อฉีดแรงงานต่างด้าวในวันสุดท้ายของการกัดตัว คาดจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  อีก 30 วันจะสามารถนำเข้าคนต่างด้าวMOU

นําเข้าแรงงานต่งด้าว
8 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
8 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

8 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUในสถานการณ์โควิท 19

โดยมีขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ในช่วงโควิด 

1 นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศยื่นแบบ Demand Letter หรือคำร้องที่จัดหางานจังหวัดหรือจัดหางานในกรุงเทพพื้นที่ 1-10 ที่ประกอบการตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานโดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกักตัวคนต่างด้าวได้แก่ค่าสถานที่ใกล้ตัวค่าตรวจโรคโควิชค่าบริการทางการแพทย์หรือค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อโรค covid-19 หรือจัดให้มีกรมธรรม์คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลซึ่งคุ้มครองการรักษาโรค covid-19 ค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นขนาดกักตัวรวมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือโรคอื่นระหว่างกักตัวพร้อมแสดงหลักฐานการจองการชำระค่าใช้จ่ายสถานที่กักตัวซึ่งทางราชการกำหนดหรือสถานที่กักตัวเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางการในประเทศและนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตต้องมียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปสถานที่กักตัวโดยไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่นรวมถึงห้ามแวะพักสถานที่ใดๆก่อนถึงสถานที่กักตัวฝ่ายเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารออกใบรับและจัดทำหนังสือส่งคำร้องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศต้นทางของคนต่างด้าว

2 ฝั่งประเทศต้นทางรับสมัครคัดเลือกคนต่างด้าวทำสัญญาจัดทำบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว(namelist)  จัดส่งกับนายจ้างไทย 

3 หลังจากได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (name list) ให้ยืนคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญญา 2 ปี 1,900บาท พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวรวมถึงแสดงเอกสารหรือหลักฐานการได้รับวัคซีนของคนต่างด้าวครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดซึ่งต้องเป็นวัคซีนที่รับรองจากองค์การอนามัยโลกด้วยหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ให้นายจ้างจัดซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลคุ้มครองรักษา covid ให้กับแรงงานต่างด้าวและยื่นเข้าระบบประกันสังคม กรณีนายจ้างยื่นเองมีค่าประกันแรงงานต่างด้าว 1,000 บาทต่อ คนต่างด้าว 1 คนและในกรณีที่นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU มากกว่า 100 คนชำระค่าประกันไม่เกิน 1 แสนบาท

4 กรมการจัดหางานทำหนังสือถึงสถานทูตไทยณประเทศต้นทางพม่ากัมพูชาลาว มีค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า (NON-LA) 1,900 บาท แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางผ่านด่านเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมาย

5. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในไทยแล้วหลักฐานที่ได้รับจากนายจ้างและแสดงใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีเชื้อโควิดตรวจโดย pcr มีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้ามาและใบรับรองอนุญาตได้รับวัคซีน covid-19 ตามเกณฑ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยยานพาหนะที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานแจ้งไว้เท่านั้นโดยเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดห้ามแวะที่ใดก่อนถึงสถานที่กักตัวและยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาเดินทาง 

6. คนต่างด้าวต้องเข้ามารับการกัดตัวและมีการตรวจโรคโควิชโดยวิธี pcr

6.1 คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มกลัดตัว 7 วันและตรวจ covid 2 ครั้ง

6.2 คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกักตัว 14 วันและตรวจ covid 2 ครั้ง

โดยกระทรวงแรงงานจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้กับแรงงานต่างด้าววันสุดท้ายของการกลับตัวทั้งนี้การตรวจพบโรค covid-19 ให้ทำการรักษาโดยค่าใช้จ่ายการรักษานายจ้างหรือกรมธรรม์ที่นายจ้างทำให้คนต่างด้าวเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบกำหนดและไม่เจอ covid หรือได้รับการรักษาหายแล้วคนต่างด้าวดำเนินการตรวจโรค 6 โรคและนายจ้างผู้รับมอบอนุญาตจึงรับคนต่างด้าวไปสถานที่ประกอบการ

7 คนต่างด้าวรับอบรมผ่านระบบ Video Conference ณสถานที่ประกอบการเมื่อผ่านการอบรมแล้วคนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงานนะสำนักงานจัดหางานภายใน 15 วัน