ให้บริการ ต่อวีซ่า NON-B โดยทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ

ให้บริการ ต่อวีซ่า NON-B  สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการทำ หรือ ขยายวีซ่า NON-B

 เรามีทีมงาน ที่ประสบการณ์ ด้านเอกสารยาวนานกว่า 8 ปี

ต่อ วีซ่า non b

โดยทีมงานทนายความไฟแรง มากด้วยประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย และพนักงานมืออาชีพที่มีความพร้อมให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบการให้บริการที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยมแก่ลูกค้ามาเป็นเวลานาน ทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้าจำนวนมากทั่วประเทศไทย และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางกฎหมาย บริษัทจึงมีพันธกิจในการสร้างความก้าวหน้า และขยายองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานต่อวีซ่า NON-B

ทําไหมต้องใช้เรา

ลูกค้าไม่ต้องรอผิดรอถูก เพราะเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพเรารู้ปัญหาและเราเข้าใจเหตุการณ์สารการยื่นต่อวีซ่า non B ทำให้ลดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ 

ขั้นตอนการให้บริการ ต่อวีซ่า NON-B

 1. ผู้บริการจัดเตรียมเอกสาร 
 2. นัดรับเอกสารเพื่อตรวจสอบเอกสาร
 3. เตรียมเอกสารยื่นของ วีซ่า NON-B
 4. ระยะเวลา 7-14วัน
 5. ชําระ 50% วันส่งมอบเอกสาร

เอกสารสําหรับ ต่อวีซ่า NON B

 1. แบบคำขอ (ตม.7)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 5. .สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6เดือน
 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และใบเสร็จรับเงิน และสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง จากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
 1. สำเนาแบบยื่นรายการแสดงรายการทางภาษาเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีพนักงานคนไทย และชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 2. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 3. สำเนาแบบรายการส่งเงิน สมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 4. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30หรือ ภพ.36 ) ของปีงบการเงินล่าสุด 3เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็น จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าว ทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้มาสมัครเป็นต้น
 6. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

tel : 0651619195 คุณทวี

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222