ทําพาสปอร์ตพม่า 2565

passport ci

ข่าวดีสำหรับแรงงานต่างด้าว มติครม 20 สค และ 4 สค เตรียมเปิด ทําพาสปอร์ตพม่า วันที่ 10 มกราคม 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเห็นชอบการจัดการตั้งสถานที่ออกเอกสาร ci ของทางการเมียนมาร์จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินการแต่วันที่ 10 มกราคม 2565

ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI) เปิดทำการในวันจันทร์ – วันเสาร์ และหยุดทำการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อธิบดีกรมการจัดหางาน
video conference
ผู้ตรวจการ
จัดหางานชลบุรี
จัดหางานระนอง
จัดหางานสมุทรประการ
พม่า
ตม
ศุนย์CIเปิดวันที่10มค65

Cr: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222