ถ่ายบัตรชมพู ที่สมุทรสาคร

ถ่ายบัตรชมพู ทุกมติ

เริ่มจองคิว ถ่ายบัตรชมพู ออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-422035 , 034-412963

การจัดทำทะเบียนประวัติและ บัตรชมพู แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว
ใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/2 แบ่งออกเป็น 5 มติ นั้งนี้คือ
1. มติ ครม. 4 ส.ค. 63 (บต. 23)
2. มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 (บต.48)
3. มติ ครม. 20 ส.ค. 62 (บัตรชมพูเดิมหลังบัตรหมดอายุ 30 ก.ย. 64)
4. มติ ครม. 10 พ.ย. 63
– เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการทำงานครบ 4 ปี
– เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี
ที่เดิมเคยได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายแต่การอนุญาตได้สิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย

5. มติ ครม. 28 ก.ย. 64

1. มติ ครม.วันที่ 4 ส.ค. 2563 อนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 แรงงานและผู้ติดตาม ต้องนำเอกสารหลักฐาน
– ใบอนุญาตทำงานระบุวันที่หมดอายุ 13 ก.พ. 66 + บต.23 (เล่ม WORK PERMITตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารแนบ)
– หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่และการตรวจลงตรา Vis อนุญาตให้อยู่ยังไม่สิ้นสุด (ถ่ายเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกัน)
เนาทะเบียนบ้านที่เจ้าข้านยินยมให้พักอาศัยและนายจ้างลงนามยืนนที่พักอาศัย (ถ่ายเอกสารแนบ
– เอกสารประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพ แล้วแต่กรณี
บัตรชมพูเดิม หรือ ท.ร.38/1 (ถ้ามี)
2. มติ ครม.วันที่ 29 ธ.ค. 2563 อนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 แรงงานและผู้ติดตาม ต้องนำเอกสารหลักฐาน
ใบอนุญาตทำงานหรือใบแทนใบอนุญาตทำงานระบุวันที่หมดอายุ 13 ก.พ. 2566 + บต.48 (เล่ม WORK PERMITตัวจริงพร้อม
ถ่ายเอกสารแนบ)
ะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านยินยอมให้พักอาศัยและนายจ้างลงนามยืนยันที่พักอาศัย (ถ่ายเอกสาร
– เอกสารประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพ แล้วแต่กรณี
บัตรชมพูเดิม หรือ ท.ร.38/1 (ถ้ามี)
3. มติ ครม.วันที่ 20 ส.ค. 2562 (ต่างด้าวบัตรชมพูเดิมที่หลังบัตรหมดอายุ 30 ก.ย. 64) อนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566
แรงงานและผู้ติดตาม ต้องนำเอกสารหลักฐาน
– ใบอนุญาตทำงานระบุวันที่หมดอายุ 13 ก.พ. 2566 (เล่ม WORK PERMITตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารแนบ)
– หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่และการตรวจลงตรา Viรa อนุญาตให้อยู่ยังไม่สิ้นสุด (ถ่ายเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกัน)
– สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านยินยอมให้พักอาศัยและนายจ้างลงนามยืนยันที่พักอาศัย (ถ่ายเอกสารแนบมาทุกคน)
– เอกสารประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพ แล้วแต่กรณี
– บัตรชมพูเดิม หรือ ท.ร.38/1 (ถ้ามี)
4. มติ ครม.วันที่ 10 พ.ย. 63 (เข้ามาทำงานตาม MOU) ที่วาระการทำงานครบ 4 ปี หรือ 2 ปี และเดิมที่เคยได้รับอนุญาตทำงานตาม
กฎหมายแต่การอนุญาตได้สิ้นสุดโดยผลของกฎหมายอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 แรงงาน ต้องนำเอกสารหลักฐาน
– ใบอนุญาตทำงาน หรือใบแทนใบอนุญาตทำงานระบุวันที่หมดอายุ 13 ก.ย. 2566 (ตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารแนบ)
– หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่และการตรวจลงตรา Viรa อนุญาตให้อยู่ยังไม่สิ้นสุด (ถ่ายเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกัน)
– สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านยินยอมให้พักอาศัยและนายจ้างลงนามยืนยันที่พักอาศัย (ถ่ายเอกสารแนบมาทุกคน)
– เอกสารประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพ แล้วแต่กรณี
– บัตรชมพูเดิม หรือ ท.ร.38/1 (ถ้ามี)
หมายเหตุ – แรงงานต่างด้าวฯ ทั้ง 5 มติ ให้ใช้ (ใบอนุญาตทำงานหรือใบแทนใบอนุญาตทำงาน) ที่ได้จากกรมการจัดหางาน กรณีที่มี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปแก้ไขข้อมูลที่จัดหางานก่อนมาที่กรมการปกครอง
ผู้ติดตาม จะต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนติดตามต่อเนื่อง+หนังสือเดินทาง+ประกันสุขภาพ
สามารถจองคิวออนไลน์ได้ที่ https://g-online.bora.dopa.go.th/workcard หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

ถ่ายบัตรชมพู

CR สํานักงาน จัดหางานสมุทรสาคร

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222