แบบคําร้องยื่น จัดหางาน ปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

ตรวจคนเข้าเมือง

 

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222