ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565

มติ 5 กรกฎาคม 2565

ให้ แรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสาร, วีซ่าขาด, ใบแจ้งออกเกิน, ไม่มีใบอนุญาตทํางาน, วีซ่าท่องเทียว สามารถ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว2565 รอบสุดท้ายของปี  ได้แล้ววันนี้ 🇰🇭🇱🇦🇲🇲  ทํางานถูกกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ทํางานได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

5 ขั้นตอนการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ 5กค 2565

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าว 2565

เอกสารนายจ้าง - นิติบุคคล

-หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นชื่อ+ประทับตรา จำนวน 2 ชุด
-สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ จำนวน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ จำนวน 2 ชุด
*กรณีนายจ้างไม่ใช่เจ้าของสถานที่ เตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ด้วย จำนวน 2 ซุด
2.สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 2 ชุด

เอกสารนายจ้าง - บุคคลธรรมดา

เอกสารนายจ้าง – บุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2ชุด

*กรณีนายจ้างไม่ไช่เจ้าบ้าน เตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านด้วย จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้บ้านเลขที่…

เอกสาร-ลูกจ้าง ต่างด้าว

  • พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • บัตรประชาชนของพนักงานต่างด้าว
รูปถ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

จัดทํา Namelist

ตัวอย่างNamelist

สิ่งที่จะได้รับ-จากการขึ้นทะเบียน

1. ใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 ก.พ. 66
2. ประกันโควิดจาก บ.แปซิฟิค อายุ 4 เดือน
3. ตรวจสุขภาพ 6 โรคร้ายแรง
4. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
5. บัตรชมพู

สรุปมติ 5 กค ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 คน ใหม่

Add friend

ติดต่อ คุณทวี

คนลาวได้ใบอนุญาตทํางานถึง 13-2-66 สามารถต่อใบอุนญาตทํางานได้ถึง 13-2-68

เนื้อหา มติครม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565

มติเถื่อน

นายจ้าง เฮ! ครม.เห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
เร่งฟื้นฟูประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานและมีนายจ้าง สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66 โดยหากประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้สำรวจข้อมูลจากนายจ้างสถานประกอบการพบว่ายังมีความต้องการแรงงานประมาณไม่น้อยกว่า 120,000 คน
2.เห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่มีสถานะถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มมติครม. 29 ธ.ค. 63 มติครม. 13 ก.ค. 64 มติครม. 28 ก.ย. 64 จำนวนประมาณ 1,690,000 คน อยู่และทำงานได้ไม่เกิน 13 ก.พ. 68

“การฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนนายจ้าง/สถานประกอบการ และภาคการผลิตให้สามารถจ้างคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทำงานให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานต่อไปได้ เพื่อให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการฟื้นฟูประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ต่อกรมการจัดหางาน จากนั้นจะต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 60 วัน หลังยื่น Name List และชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท ให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งหลังดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นจะทำงานและอยู่ได้ถึง 13 ก.พ. 66 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ. 68 เช่นเดียวกัน

และในส่วนแนวทางการดำเนินการของกลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้อง หรือแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66 จะแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม 1.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อทำงานได้อีก 2 ปี (13 ก.พ. 68) โดยครม. เห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการตรวจลงตราจนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 (จากเดิมวันที่ 1 ส.ค. 65) และ 2. กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายหลังวันที่ 1 ส.ค. 65 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียน จะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ. 68

ทั้งนี้การดำเนินการของคนทั้ง 2 กลุ่มจะสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้ว

CR: matichon

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะ จํากัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

ที่ตั้ง :  19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222